Privacy Statement

Algemeen

Aannemersbedrijf Walvaart respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt vertrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Dus ook over gegevens die indirect iets over u zeggen. Met dit privacy statement geeft Aannemersbedrijf Walvaart uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan degene wiens persoonsgegevens verwerkt worden.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Aannemersbedrijf Walvaart verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Aannemersbedrijf Walvaart verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– het kunnen uitvoeren van een opdracht die u ons verstrekt heeft;
– om over deze opdracht met u te kunnen communiceren (bv via telefoon, what’s app of mail);
– wettelijke doeleinden;
– om u een rekening te kunnen sturen voor onze werkzaamheden;
– om goederen en diensten bij u te kunnen afleveren;

Deze opsomming is niet limitatief. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet gebruikt voor mailingsdoeleinden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Aannemersbedrijf Walvaart verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens:

– uw voor- en/of achternaam;
– uw adresgegevens;
– uw telefoonnummer en e-mailadres;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via het formulier op onze website;
– locatiegegevens;
– uw bankrekeningnummer;

Deze opsomming is niet limitatief. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet gebruikt voor mailingsdoeleinden.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Aannemersbedrijf Walvaart omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen aan ons bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Aannemersbedrijf Walvaart verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting
– uitvoering van een overeenkomst
– verkregen toestemming van betrokkene(n)
– gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Aannemersbedrijf Walvaart deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het doorgeven van uw gegevens aan onderaannemers, zoals een stukadoor of een freesbedrijf.

Daarnaast kan Aannemersbedrijf Walvaart persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Aannemersbedrijf Walvaart uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Aannemersbedrijf Walvaart ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Aannemersbedrijf Walvaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met ons via info@aannemersbedrijfwalvaart.nl.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Aannemersbedrijf Walvaart bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Gegevens waarvoor geen specifieke bewaartermijn geldt op grond van wet- en regelgeving zullen maximaal 10 jaar bewaard worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aannemersbedrijf Walvaart en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aannemersbedrijfwalvaart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aannemersbedrijf Walvaart wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

Aanpassing privacy statement

Aannemersbedrijf Walvaart heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Jonathan Walvaart van Aannemersbedrijf Walvaart via info@aannemersbedrijfwalvaart.nl. Dit privacy statement is op 3 juni 2022 opgesteld.